ویژگی های شرکت آریا

  • مطمئن باشید که قیمت ما کمتر از نرخ اتحادیه می باشد
  • تمامی پرسنل شرکت از لحاظ اخلاقی در رتبه بالایی هستند
  • انجام درست کار و رعایت نظافت اولویت ما در انجام کار است
  • با تجربه ترین افراد را جهت انجام خدمات خواهیم فرستاد
  • بعد از تماس نزدیکترین سرویس کار به محل کار اعزام خواهد شد
  • کلیه سرویس کاران برسی میشوند تا ناقل ویروس نباشند.
  • باز کردن گرفتگی لوله توالت فرنگی و در آوردن اجسام از لوله
جهت تماس کلیک کنید